Tietosuojaseloste

13.3.2020

Rekisterin nimi

Hamppupellon asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Riikka Peltola
YAD Youth Against Drugs ry

Hallituskatu 25
33800 Tampere

040 5535701

riikka@hamppupelto.fi
www.hamppupelto.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Hamppupelto tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR 2016/679) sekä nykyisen Henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Asiakkaan kanssa käytyjä keskusteluja ei ole tarpeellista tallentaa tai referoida yksityiskohtaisesti. Tapaamisissa mahdollisesti prosessin edistämiseksi työstetyt kirjalliset tuotteet (esim. fläpit) ovat asiakkaan omaisuutta ja ne luovutetaan viimeistään asiakassuhteen loppuessa asiakkaalle itselleen tai hävitetään tietosuoja huomioiden (silppuamalla).

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan asiakkaan luovuttamat, palvelunkäyttämisen mahdollistavat ja sitä helpottavat, yhteystiedot (esim. etunimi ja puhelinnumero). Rekisteriin voidaan tarvittaessa tallentaa myös asiakkaan ilmoittaman lähiomaisen tai muun yhteyshenkilön nimi, mahdollinen sukulaisuussuhde ja yhteystiedot. Tämä koskee asiakkaita, joiden kanssa sovitaan useamman kerran keskustelukäynneistä tai lyhytterapeuttisen keskustelujakson aloittamisesta. Lyhytterapeuttisesta työskentelystä tehdään kirjallinen sopimus. Yksittäisistä neuvonta- ja ohjauskäynneistä tai puhelinkeskusteluista ei ole tarpeen tallentaa henkilötietoja. Jos otat yhteyttä yhteydenottolomakkeella, antamasi tiedot tallentuvat Hamppupellon sähköpostipalvelimelle.

Tietojen säännönmukainen luovutus

Asiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat salassa pidettäviä. Salassapitovelvollisuus säilyy palvelussuhteen tai tehtävän päättymisen jälkeen. Hamppupelto-palvelu noudattaa lastensuojelulakia, mikä velvoittaa salassapitosäännösten estämättä ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä (Lastensuojelulaki 417/2007 25 §). Ilmoitus on tehtävä viipymättä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Manuaaliset tiedot säilytetään lukon takana olevissa tiloissa. 

Sähköinen aineisto

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Mikäli asiakas haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli rekisteröity haluaa vaatia tietoihinsa oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.